Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor-
en achternaam – Telefoonnummer – E-mailadres – Gegevens over jouw
activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons via onze contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Je te
kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
ons) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en we zullen deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We
gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-
en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door
derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-
bedrijven. Hieronder een overzicht: Google Analytics Naam: _utma Functie:
Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 26 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar ons email adres die je kunt vinden op onze
contact pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is
gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We
willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via onze contact pagina. We hebben de volgende
maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: – TLS
(voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het
hangslotje in de adresbalk. – DKIM, SPF en DMARC zijn drie
internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze
naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om
persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Genieten en relaxen